Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Myjava

Historie
Myjava jako obec byla založena v roce 1586. Její první kolonizaci tvořili před Turky utíkající obyvatelé tehdejších jižních částí Slovenska a následnou druhou, tzv. valašskou kolonizační vlnu, zase obyvatelé z Trenčianské a Oravské stolice.

Nelehké životní podmínky spojené s osídlováním myjavské pahorkatiny formovaly vztah lidí k tomuto kraji, k obci i církvi. Z tohoto vztahu pramenila také jejich nesmiřitelnost s útlakem, která se projevila i v účasti obyvatel Myjavy ve čtyřech protihabsburských povstáních a prostřednictvím této účasti se Myjava a její lid zviditelnili i ve středoevropských pohybech v průběhu 17. a 18. století.

František Nádašdy musel Myjavu osídlit podle připravovaného plánu. Myjava se však po roce 1586 dále postupně zalidňovala a lidé se usídlovali také v dalších údolích, ba i na myjavských svazích, a vznikali tak neustále nové kopanice, tak jak o tom podávali přímé svědectví Moravané z roku 1652.

Významnou osobností Myjavy v té době byl kněz, evangelický biskup Daniel Krman, který svůj strastiplný život zasvětil povznesení evangelické církve v Horním Uhersku a literární i vědeckou činností přispěl i k povznesení slovenského etnika. Na Myjavě se Daniel Krman zasloužil také o vybudování nejstarší, dodnes zachovalé stavby – původního evangelického kostela z roku 1711 a za jeho podpory zde vznikly tři cechy – ševcovský, tkalcovský a řeznický. V té době byly položeny také základy nejvýznamnějšího myjavského – pytlíkářského řemesla, které proslavilo zdejší řemeslníky po celém území Rakouska-Uherska.

Daniel Krman ml. ve svém rukopise o farářích a rektorech Myjavy z 18. století uvádí, že: „Miava založená byla mezi lesy léta Páně 1586…“. Daniel Krman ml. uvedl založení Myjavy v roce 1586 také na pamětní kamenné desce umístěné na novém chrámu a vyhotovené v roce 1701, anebo krátce po roku 1701.

I když se nezachovala žádná současná zakládající listiny vesnice Myjava, všechny zachované doklady jednoznačně svědčí, že k jejímu založení došlo v 80. letech 16. století. Další doklady potvrzující založení Myjavy v 80. letech 16. století jsou výpovědi svědků při řešení hraničních sporů mezi Moravou a Uherskem.

Symbolem ukončení náboženské intolerance, která měla za následek odebrání myjavského evangelického kostela ve prospěch římsko-katolické církve, se stal roku 1785 vybudovaný nový evangelický kostel a k němu v roce 1856 přistavěná věž – dominanta tehdejší i současné Myjavy.

Podruhé se Myjava stala součástí středoevropských a zejména slovenských dějin, když se pod vlivem J. M. Hurbana a dalších jeho stoupenců zapojil téměř celý kraj Myjavské pahorkatiny do národně-osvobozovacího hnutí. Jeho vyvrcholením bylo první Slovenské povstání. V průběhu tohoto povstání byla 19. září 1848 na veřejném shromáždění lidu na Myjavě, vyhlášená a přítomným lidem potvrzená Slovenská národní rada, jako první národní orgán v dějinách Slováků, za představitelku politické a vojenské moci Slovenska. Dům paní Kolénové, ve kterém tehdejší SNR zasedala, je dnes součástí Muzea slovenských národních rad.

Úpadek řemesel na konci 19. století, spojený s národnostním a hospodářským útlakem, se projevil v tomto kraji vystěhovalectvím do USA a částečně také do Kanady a Argentiny. V USA se Myjavčané nejčastěji usídlovali ve velkoměstech (New York, Chicago, Pittsburg, Cleveland), ale i v menších městech na východním pobřeží ve státech New York a Pensylvánia, a také v Severní Dakotě a Texase. Největším střediskem zdejších vystěhovalců se však stalo městečko Little Falls ve státě New York.

Novou kapitolou v dějinách Myjavy se stalo v roce 1937 započetí výroby armatur, pokračující rozvojem podniku Slovenská armaturka Myjava, která se stala hlavním výrobním prvkem Myjavy. Dožívání původní urbanistické struktury si po II. světové válce vyžádalo přestavbu města, kterou se podařilo u bytové výstavby uskutečnit komplexně – se souběžnou výstavbou školních, zdravotnických a sociálních zařízení i s moderní obchodní sítí a službami.

Významným mezníkem ve vývoji města je rok 1955, kdy se 1. dubna rozčleňuje tzv. velká Myjava na samostatné město Myjava a nově utvořené obce Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Rudník, Jablonka a Polianka. Město Myjava přestává být v roce 1960 sídlem okresu a stává se součástí okresu Senica. Dne 1. ledna 1980 došlo ke sloučení obce Turá Lúka a městem Myjava. V roce 1996 se Myjava opětovně stává sídlem okresu.

Současnost
Území města tvoří katastrální území Myjavy a Turej Lúky. Katastrální území městské části Turá Lúka tvoří městské části – Turá Lúka, „U Belanských“, „U Vankov“ a „Malejov“.

Rozloha města: 12 544 993 m2
k. ú. Turá Lúka: 35 995 598 m2
Poloha: 325 m n. m.
Počet obyvatel: 12 655 (k 31.12.2005)

Myjava a okolní kraj je významnou etnografickou lokalitou s vlastní lidovou kulturou a folklórními tradicemi, které dnes prezentují různé folklórní soubory a skupiny. Nejznámějšími jsou folklórní soubor Kopaničiar a folklórní skupina Kýčer z Turej Lúky, kdysi samostatné obce, dnes začleněné do města Myjava.

Mimo překrásné okolní přírody má město Myjava velký historický význam a bohaté kulturní zázemí. Myjava a její obyvatelé dodnes živě zachovávají tradice svých předků. Potvrzuje to i folklórní festival, který se uskutečňuje každoročně v létě v přírodním amfiteátru Trnovce, kde se nachází také přírodní kino a restaurace.

Myjava i celý myjavský region je také známý svou kvalitní slivovicí. Pálení slivovice si mohou návštěvníci Myjavy v případě zájmu prohlédnout přímo v některé pálenici.

Bílé Karpaty společně s Myjavskou pahorkatinou patří do oblasti slovensko-moravských Karpat. Charakteristické je pro ně střídání úseků lesa s lučinami a odpočinkovými místy, které turistům zpříjemňují pěší putování.

Turistika a sport

Pro sportovní vyžití obyvatel a návštěvníků Myjavy slouží moderní sportovní areál, ve kterém se nachází: městská sportovní hala, krytý bazén, letní koupaliště, sauna, solárium, fitness centrum, umělá ledová plocha, herna kuželek a před dokončením jsou tenisové kurty a sporthotel s restaurací.

Kopaničiarský region Veľká Javorina – Bradlo má mimořádně vhodné podmínky pro cykloturistiku. Celkově je v oblasti vyznačených více než 200 km cykloturistických tras. Velmi dobré podmínky jsou vytvořené také pro klasickou pěší turistiku. Síť značených turistických tras je poměrně hustá a přechází přes všechny zajímavé místa regionu. Pravidelně v měsíci červenci KST Myjava organizuje turistický pochod „Myjavská padesátka“.

Bílé Karpaty v okolí Myjavy nabízejí milovníkům zimních sportů dobré podmínky na lyžařskou turistiku, a to hlavně na svazích hlavního hřebene. Sjezdové lyžování je soustředěno do dvou velkých lyžařských středisek – Veľké Javorině a v rekreačním středisku Stará Myjava. Možnost sjezdového lyžování nabízí i rekreační středisko Dubník I a večernímu lyžování se mohou zájemci věnovat v menším středisku na Chríbe.

Terén v okolí Myjavy je vhodný také na běh na lyžích, přičemž se využívají zejména letní turistické trasy. Běžecké tratě nejsou upravovány, ale v zimě je vytvořená stopa po hlavním hřebeni až po železniční stanici Vrbovce.

Významným a zajímavým architektonickým dílem Myjavy je kubistický památník generála Milana Rastislava Štefánika z roku 1921. Je situován v centru města před evangelickým kostelem.

Gazdovský dvůr
Stálá expozice typické kopaničiarské usedlosti z konce 19. století – Gazdovský dvůr – je v provozu. Areál v Turej Lúke u evangelického kostela můžete navštívit v těchto časech:
Zimní provoz (od 1. 11. do 30. 4.)
Pondělí: zavřeno
Úterý – pátek : 10 – 16 hodin
Sobota a neděle: 14 – 16 hodin
Letní provoz ( od 30. 4. do 1. 11.)
Úterý – pátek: 10 – 19 hodin
Sobota a neděle: 14 – 19 hodin

Vstupné do Gazdovského dvora: dospělí 30 Sk, děti od 10 do 18 let a držitelů průkazu ZTP a důchodci 10 Sk, děti do 10 let: vstup zdarma.

Organizované skupiny si mohou prohlídku dohodnout i mimo otvírací hodiny, a to na telefonních číslech: 0907 202 126, 034/6907 319.

Mimo běžného provozu v Gazdovském dvoře organizujeme množství sezónních setkání jako je například tzv. Kopaničiarská svatba, Udupávanie humna, Zabijačka, Drápačky, Varenie lekváru či Dožínky. Některé programy jsou zde schopni zabezpečit na objednávku pro organizované skupiny.

Příroda

Město Myjava je centrem rázovité oblasti, která se rozprostírá na rovnoměrné Myjavské pahorkatině, tvořící pomezí mezi Slovenskem a Moravou. Myjava je střediskem rázovité kopaničiarské oblasti mezi Záhořím na jedné straně a Povážím na druhé straně. Leží na severu střední části Myjavské pahorkatiny, nedaleko její hranice s Bílými Karpaty. Rozprostírá se na nivě říčky Myjavy, jejího levostranného přítoku Cengelky a na spodních úsecích plochých, k dolině Myjavy mírně skloněných hřbetů.

Myjavská pahorkatina sousedí s Chvojkovickou pahorkatinou, Borskou nížinou, Malými Karpaty (s jejich dvěmi podcelky: Brezovskými a Čachtickými Karpaty), Povážským podoliem a Bílými Karpaty (s jejich třemi podcelky: Žalostinskou vrchovinou, Javorinskou hornatinou a Bošáckými bradlami). Jako samostatný podcelek jsou v rámci vlastní Myjavské pahorkatiny vyčleněné Brančské bradla.
Myjavská pahorkatina, Bílé Karpaty a Povážské podolie jsou součástí geomorfologické oblasti Slovensko – moravských Karpat.

Chvojnická pahorkatina a Borská nížina jsou součástí oblasti Záhorské nížiny a Malé Karpaty součástí Fatrotatranské oblasti.

Pro důkladnější charakteristiku přírodních poměrů okolí Myjavy se v Myjavské pahorkatině bere v úvahu i přilehlá část Bílých Karpat. Nejvyšším bodem takto zvoleného území je vrchol Veľkej Javoriny (970 m n. m.) na ústředním hřbetu Bílých Karpat. Nejvyšší bod samotné Myjavské pahorkatiny je na hřbetu v jejím severovýchodním výběžku U Kopcov (580 m n. m.). Území Myjavské pahorkatiny a přilehlé části Bílých Karpat se vyznačuje pestrým geologickým složením.

Přírodní památka – řeka Myjava
Řeka Myjava se svými brelovými porosty představuje významný krajinářsko-estetický a ekostabilizační prvek. Má hydromeliorační význam, zachytává část splavených průmyslových hnojiv z okolních pozemků a chrání tok před znečištěním. Hodnotná je jako studijní objekt teoretické a aplikované hydrobiologie. Účelem vyhlášení přírodní památky je ochrana přirozeného vodního toku se zachovalými pobřežními porosty, který představuje regionální biokoridor.

Cykloturistické trasy v myjavském regionu a okolí
Přes Myjavu a okolní obce přechází několik dobře značených cykloturistických tras různých kategorií. Od těch nejjednodušších, které zvládnou i děti, až po náročnější určené pro zdatné cyklisty. Myjavská pahorkatina, Malé a Bílé Karpaty či Povážský Inovec nabízejí návštěvníkům nádherné vyhlídky na krajinu, kopaničiarské osídlení a přírodní krásy.

Cyklisti mohou navštívit mnoho zajímavých historických památek – staré kostely v obcích, mohylu gen. M. R. Štefánika na Bradle a jeho kubistický památník na Myjavě, Gazdovský dvůr v Myjavě – Turej Lúke, hrady Branč, Čachtický hrad, Beckov, ruiny opevněného kostelíka v Haluziciach a mnohé další.

V současnosti 23 obcí sdružení Veľká Javorina – Bradlo, kam patří i Myjava, realizuje projekt rozvoje infrastruktury cykloturistických tras. Staví se tzv. cykloodpočívadla – přístřešky s lavicemi, stoly, nádobami na odpad, informační tabule s turistickými a cykloturistickými mapami. To vše určitě zkvalitní už existující značené trasy pro cyklisty, zvýší informovanost o regionu a zintenzívní zážitky z výletů. Všechny příznivce cyklistiky proto srdečně do tohoto regionu zveme!

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.myjava.sk , na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

USA - New York, Washington, Niagara

To nejlepší ze východu USAPoznávací zájezd po nejkrásnějších pamětihodnostech východu USA včetně výletu na Niagárské vodopády a do kanadského Toronta. CK Simon Tourist.

Zájezd do LIBANONU 2023

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s CK TILIA za starověkými Féničany, po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. Poznejte historii Libanonu a jeho kulturní rozmanitost. Termín: září 2023

ZÁJEZDY ON-LINE 2023

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2023 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko