Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Stropkov

Město Stropkov se nachází v severní části východního Slovenska v údolí řeky Ondava. Jeho zeměpisnou polohu určují souřadnice:  49°12’ severní šířky a 21°39’ východní délky.

Z geomorfologického hlediska je území Stropkova součástí Nízkých Beskyd, jejich celku – Ondavské vrchoviny.

Okresní město Stropkov leží na křižovatce státních cest II/575 směr Medzilaborce a Lupkovský průsmyk a II/557 vedoucí severojižním směrem celým okresem napojené na I/73 – E 371, vedoucí na hraniční přechod Vyšný Komárik (Barwinek na severu umožňující přístup k E – 50 – Vyšné Nemecké/Užhorod na jihu.

Historie

Stropkov patří mezi ty města, jejichž nejstarší dějiny jsou až žalostně neprobádané. Archeologové se ho dodnes nedotkli, a tak nevíme nic pozitivního o jeho prehistorických osudech a osídlení, ale ani o období raného středověku.

Anton Szmirmay v roce 1803 ve svých topografických poznámkách Zemplínské stolice bez uvedení pramene napsal, že Stropkov založili Cudárovci po tatarském vpádu, a to v roce 1245. Neexistuje však pramen, který by tuto domněnku potvrzoval. Cudárovci pocházející z Olnodu (dne Onód v Boršodské župě) v té době ještě vůbec nejsou známí.

První zpráva o existenci jejich členu je až z roku 1347 a až v roce 1352 se svým členem Petrem dostávají do majetků v severovýchodním Uhersku, kde mu Ľudovít I. daruje panství Kurimu v Šariš (v té době Petr Cudár už byl boršodským a šarišským županem). Stropkov Cudárovci nikdy nevlastnili a jako jeho sousedé, (od roku 1370 vlastnili také Zborovské panství) si nikdy na něj nečinili ani nejmenší nároky.

První písemná zpráva o Stropkově pochází jen z roku 1404. Tehdy král Zikmund Lucemburský hovoří, že svého času zálohoval Prokopovi Balickému (šlechtický rod z polské dědiny Balice) za 6 tisíc dukátů majetky Šarišského hrádku (Hanigovský hrad), městečka – opida „Stropko“ a Pozdišoviec, které přešly do královského užitku odúmrtním právem po jejich předcházejícím vlastníkovi Ladislavovi, synovi Mikuláše ze šarišského Svatého Jura (Hubošovce). Nyní (12. 3. 1404), tyto majetky zálohuje jeho bratrancům Andrejovi, Janovi, Mikulášovi Balickovcům za dalších 6 tisíc dukátů.

V roce 1408 ten samý král Zikmund společně s panstvími Ľubovnianského hradu a Šarišského hrádku daruje Imrichovi z Perína také městečko a kastelum „Ztrupko“ se všemi k němu patřícími majetky a dědinami. V jiné verzi této listiny (obě byly vyhotoveny speciálně pro Ľubovnianské panství) hovoří, že mu daruje městečko „Strupko ac castello Thoporo“ se všemi náležitostmi, které předtím držel Ladislav ze Svatého Jura.

V další verzi vyhotovené pro samotné stropkovské panství se píše, že Imrichovi z Perína „oppidum Stropko“ a k němu patřících 30 vyjmenovaných vesnic, které měl v záloze Andrej Balický, a předtím byly v majetku Ladislava ze Svatého Jura a nárokoval si je jeho příbuzný Štefan Čert. Imrichovi z Perína král Zikmund v roce 1410 vydal novou donácii na uvedené majetky, mezi nimi také městečko „Ztropko“ s mýtem a těch samých 30 vesnic jako v roce 1408. V roce 1430 došlo k dělbě majetků mezi magnáty z Perína. Do dělby spadalo také „oppidum Stropkow“, v jiném exempláři této listiny „civitas Strupko“ a jeho 36 dědin.

Oppidum Stropkov, ve středověku zapisované jako „Stropko, Ztropko, Ztrupko, Stropkow“ a pod jeho panství – přesněji řečeno panství stropkovské pevnosti – Perínskovci vlastnili s malými přestávkami koncem 15. a začátkem 16. stol. až do roku 1567.

Uvedené – jen nejvýznamnější – nejstarší písemné zprávy nás informují o tom, že Stropkov se svou pevností, v roce 1492 nazývanou „castellum sive fortalicium“ a třicátkovou stanicí je zeměpanským městem a sídlem panství, ke kterému ve středověku patřilo až 37 vesnic. Ve středověkých, ale ani v novověkých pramenech není ani jen nejmenší zmínky o tom, že by některý uherský panovník udělil Stropkovu městské výsady. A ve středověku Stropkov nezískal ani žádná jiná speciální práva. Všechny existující a od roku 1404 početnější písemné doklady ho vždy nazývají opidem, pouze jednou v roce 1430 také civitas. Ale do roku 1404 je nutné se v jeho dějinách pohybovat jen v hypotetické rovině.

Když se se Stropkovem poprvé střetáváme v roce 1404, v té době je už kvalifikován jako zeměpanské město – oppidum, ve kterém je vzpomenuta pevnost, vybírá se zde pohraniční clo – třicátek a současně je sídlem rozsáhlého feudálního panství. Tyto okolnosti, jeho čtvercové náměstí o rozloze asi 150 x 150 m se čtyřmi ulicemi vycházejícími z jeho rohů i gotický kostel z poloviny 14. století s původní patronací sv. Anny (od 16. nebo 17. století Božího Těla), jsou dostatečným svědectvím toho, že bylo blokované německými kolonisty.

Z uvedeného je nepochybné, že Stropkov – jako středověké opidum založili němečtí hosté v blízkosti staré stejnojmenné slovenské vesnice. Její obyvatelstvo se postupně přestěhovalo do vznikajícího města a stará vesnice Stropkov zanikla. Tento proces probíhá asi od 20. až 30. let 14. století. Existuje předpoklad, že to byly obdobné sídelní poměry jako v Bardějově, v Prešově, Kežmarku, Michalovcích a jinde. A že stropkovští hosté patřili k bardejovské německé kolonii.

Město je v polovině 16. Stol. i předtím vlastníkem mlýna, jeho pole a louky jsou kvalifikovány jako zákupní, ale město nemá soudní pravomoc ani rybolovné právo. Menší spory soudí rychtář, tak jako v jiných městečkách a vesnicích, větší soudí zeměpán. Jeho obyvatelé platí cenzus v penězích, jsou povinni čepovat panské víno a vůči zeměpánovi plní také jiné služby a jeho požadavky.
Od konce 16. a začátku 17. století jsou písemnosti už psány také slovensky. První známá – záznam o vyšetřování krádeže – pochází z roku 1601.

Současnost

Průmyslovou základnu města reprezentuje hlavně Tesla, a. s., Stropkov, která si udržuje dominantní postavení v rámci regionu a má také významné postavení v Prešovském kraji.

Další výrobní firmou je Stroptel Stropkov, která v regionu působí už několik let. Jde o perspektivní a moderní podnik, jehož hlavní výrobní činností je výroba transformátorů. Firma v současnosti zaměstnává 79 lidí.

Charakteristickou črtou úrovně malého a středního podnikání je jeho stagnace. Nadále fungují malé stavební firmy, dřevařské, krejčovské a strojírenské firmy, živnostníci v pěstitelské a chovatelské činnosti jsou většinou soustředěni v okresním městě.

Po roce 1989 došlo k útlumu v poskytování služeb pro obyvatelstvo vzhledem k tomu, že město nemělo dostatek financí na udržení některých nerentabilních provozů (kadeřnictví, holičství, oprava obuvi, čistírna oděvů aj.). K oživení a rozšíření služeb došlo až v období po roce 1994, a to přechodem těchto provozů do soukromého sektoru. Služby poskytované v okresním městě v současnosti jsou na dobré úrovni. Absenci některých druhů služeb způsobuje nedostatek kvalifikovaných odborníků. Rezervy jsou ve kvalitě poskytovaných služeb, v nedostatečném poskytování nadstandardních služeb a služeb souvisejících s trávením volného času.

Cestovní ruch

Stropkov a jeho okolí je předurčeno k rozvoji turistiky, venkovské turistiky a cestovního ruchu. Právě proto v koncepci rozvoje okresu je prioritou rozvoj cestovního ruchu. K nejsilnějším stránkám okresu patří atraktivita přírodního prostředí a klimatické poměry, neznečištěná příroda nepostihnutá průmyslovými škodlivinami, bohatá flora a množství fauny. V regionu se nachází také množství zajímavých historických a kulturních památek. Na dobré úrovni je také poskytování sportovně rekreačních služeb.

Klimatické podmínky jsou příznivé pro typické aktivity ve dvou hlavních sezónách – léto, zima. Střediska zimních sportů Stropkova – Miková mají dobré sněhové podmínky v zimním období.

Rekreační středisko Valkov
Těžištěm letní rekreace je rekreační středisko Valkov u rekreační nádrže Domaša, které poskytuje návštěvníkům mimo možnosti odpočinku i příležitosti k rekreačnímu sportování. K dominujícím patří vodní sporty a sportovní rybolov. Během letní turistické sezón oblast Valkova navštíví asi 400 tis. návštěvníků.

Pro rekreační oblast Valkov je typické, že většinu návštěvníků tvoří jednodenní návštěvníci a návštěvníci s ubytováním využívají ve velké míře soukromé chaty, podniková zařízení, stany a karavany, a ne zařízení sledované statisticky. V rekreační oblasti Valkov se nachází 219 chatových zařízení fyzických osob s kapacitou 896 lůžek a 51 rekreačních zařízení s ubytovací kapacitou 1 076 lůžek.

Na podporu cestovního ruchu u rekreační nádrže Domaša vzniklo Regionální sdružení Velká Domaša. Cílem sdružení je zlepšit situaci okolo Domaše, hlavně v oblasti infrastruktury, což je základní přepoklad k oživení a rozvoji cestovního ruchu. Prvním projektem, který sdružení připravuje, je projekt na odkanalizování měst a obcí v povodí Ondavy.

Hlavní strategií je zamezit dalšímu znečišťování vodní nádrže z celého povodí Ondavy, Chotčanky, Ladomirky. Na tento projekt se počítá s financemi ve výšce 650 mil. Sk. Hlavním předpokladem úspěchu tohoto projektu je zrušení stavební uzávěry z roku 1982 do roku 2002 a získání finančních prostředků od státu.

Nejvyšší počet návštěvníků – turistů přicestovalo do našeho okresu z Polska a Ukrajiny. Jde hlavně o turistické cesty v zimním období – lyžování a v létě – pobyty v rekreační oblasti Domaša – Valkov. Počet návštěvníků z ciziny v porovnání s předešlými lety klesá. Je to zapříčiněno nízkou úrovní ubytovacích a stravovacích a zařízení, o poskytovaných službách nehovoříc.

Turistika


Baňa
Pro milovníky přírody a turistických pochodů nabízíme návštěvu jednoho z nejatraktivnějších vrchů v okolí města Stropkov – vrch Baňa s nadmořskou výškou 526 m. Na vrchol se dostanete dobře udržovanými turistickými chodníky:
- po modré značce za 1,5 hod ze Stropkova
- po zelené značce za 4 hod. ze Svidníka
- po zelené značce za 6,5 hod. z rekreační oblasti Domaša – Valkov
- po žluté značce za 2 hod. z Duplína

Na vrcholu je turistická útulna, která po dlouhých letech stagnace dostává novou tvář v podobě kamenné útulny. V jejím okolí jsou už vybudovány lavičky a poutač, na kterém je vrcholová kniha, a také informace o fauně a floře v této oblasti.

Největším zážitkem pro návštěvníky tohoto vrcholu je překrásný výhled na Vihorlatské pohoří (Sninský kámen), Slanské pohoří, Nízký Beskyd, Čergovské pohoří, Ondavskou a Laboreckou vrchovinu a za pěkného počasí také na část Vysokých Tater.

Pro cykloturisty jsou doporučené trasy ze Stropkova, Šandale a Hrabovčíka (pro náročné).
Z vrchu Baňa doporučujeme navštívit dnes už neprovozované lázně Šarišský Štiavnik s funkčním minerálním uhličito-vápenato-siřičitým pramenem, kde se dostanete modrou značkou pěšky za 0,40 hod. a na kole za pár minut. Ze Šarišského Štiavnika můžete pokračovat autobusem do Prešova, Svidníku nebo až na hranici s Polskou republikou.

Atrakcí v těsné blízkosti útulny je nově vybudovaný 50 m vysoký stožár (Orange), který je nejvyšším na Slovensku.

Pro motorizované turisty je ze Stropkova dobře přístupná cesta až pod stožár (asi 7 km). Tento turistický objekt je vybudován v katastru horské obce Šandal. V samotné obci najdete nově vybudovaný horský hotel Horal, který poskytuje ubytování pro přibližně 45 lidí, stravování, bazén, saunu a jiné služby.

Kontaktní osoby:
Klub slovenských turistů Slávia Stropkov, Ján Vereščák, tel. 054 7424151, 0915 182651.
Útulna: Alexander Soóš, tel. 054 7423585, 054 7422381, 0904 640906.
Hotel Horal: Ing. Ján Kristula, tel. 054 7423480.

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.stropkov.sk, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

USA - New York, Washington, Niagara

To nejlepší ze východu USAPoznávací zájezd po nejkrásnějších pamětihodnostech východu USA včetně výletu na Niagárské vodopády a do kanadského Toronta. CK Simon Tourist.

Zájezd do LIBANONU 2023

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s CK TILIA za starověkými Féničany, po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. Poznejte historii Libanonu a jeho kulturní rozmanitost. Termín: září 2023

ZÁJEZDY ON-LINE 2023

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2023 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko