Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Humenné

Město Humenné se nachází v severovýchodní části východního Slovenska, v jihozápadní části okresu Humenné, v údolí řeky Laborec, která teče v části souběžně se státní cestou číslo I/74 a železniční tratí č. 191 (Medzilaborce – Humenné – Michalovce – Trebišov – Michaľany), č. 193 (Prešov – Strážske – Humenné), č. 196 (Humenné – Stakčín) Zvolen, ve výšce 157 metrů nad mořem v geomorfologickém celku Ondavská vrchovina, subprovincie vnější Východní Karpaty, podcelku Humenné podolí a části Sokol.

Mezi nejvyšší kóty patří Sokol (405 m n. m.), Petočová (378 m n. m.) a Barančov (364 m n. m.).

Humenné sousedí s 11 obcemi – Hažín nad Cirochou, Lackovce, Kochanovce, Udavské, Veľopolie, Brestov, Myslina, Závadka, Brekov, Jasenov a Ptičie.

Počet obyvatel města Humenné je 35 098 osob k 31. 12. 2007.

Celková výměra jeho katastrálního území je 2 867,4 ha.

Z hlediska hydrologických poměrů patří území do povodí Bodrogu. Zastavěným územím města protéká řeka Laborec, která má vybudované ochranné hráze. Je zde typická akumulace vod v období prosinec až únor s nejvyšším průtokem v březnu a nejmenším v září.

Katastrální hranice probíhá podél toku Laborce směrem na východ, dále vedle kamenolomu v Jasenově a přes severní část Sokola, pokračuje údolím potoka Ptava a lomí se nedaleko kóty Humenné ostře směrem na sever. Potom jde podél lokality Čarnuška, přetíná státní cestu, železniční trať a soutok Laborce s Cirochou, a prochází podél celé doliny Hubková, až se okolo kóty Petočová stočí na západ. Od lokality Vyšná Hubková směřuje nedaleko Humenského potoka na jih, pod Holou horou změní prudce směr na západ a za potokem Lieskovec nabírá poměrně plynule jihozápadní směr k Brekovské bráně. Celý katastr uzavírá spojnice státní cesty a nedaleko tekoucího Laborce.

Historický vývoj města

Město Humenné vzniklo ze staré slovanské osady u řeky Laborec, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1317. Další historie města je nerozlučně spjatá s více než 350letou érou Drugethovců, následně Csákyovců a Andrássyovců. Král Matěj Korvín v 15. století uděluje městu výsady potvrzené pečetí a erbem. Kolem roku 1610 vzniká na místě původního středověkého hradu renesanční klášter, který je obklopený parkem se vzácnými památkově chráněnými stromy.

Pro samotný rozvoj současné struktury města má rozhodující význam posledních 150 let.

Začátkem 19. století už lze pozorovat oživení nové výstavby soukromých domů na základě vyčlenění stavebních pozemků (r. 1837). Takto vznikají ulice: Hrnčířská, Lipová a Lázeňská (Štefánikova) a nová zástavba na okraji města. S rozvojem města je spojen také nárůst počtu obyvatelstva a potřeba vyšších škol (měšťanská škola – 1876, dřevařská odborná škola – 1877 a obchodní akademie – 1875). Po Rakousko-maďarském vyrovnání nastává rozvoj železniční dopravy – trasa Vídeň – Budapešť – Przemysel (úsek Machaľany – Humenné 1871, Humenné – Medzilaborce – Palota 1873).

Začátkem 20. století dochází i k řešení technické infrastruktury města (1906) – výstavba vodovodu, kanalizace a chodníků. Následně v roce 1907 proběhla elektrifikace pouličního osvětlení a napojení na elektrickou síť.

V tomto období dochází i k rozvoji výroby a služeb. V roce 1903 založil A. Schimek provozovnu na zpracování mléka. V dalším roce se začalo s výstavbou závodu na výrobu cihel a střešních tašek (150 zaměstnanců). V listopadu 1908 byla založena nemocenská pojišťovna. K tomuto roku se váže dobudování železniční tratě Humenné – Stakčín. V roce 1914 byla založena Hospodářská banka úč. spol. Humenné (první peněžní ústav). Potom následovalo období úpadku (1. světová válka).

Následný rozvoj začal v 30. letech – výstavba několika veřejných budov: okresního úřadu, obecního domu, okresní nemocenské pojišťovny, státní lidové školy. V roce 1936 – 40 byl realizovaný projekt výstavby nové nemocnice.

Poslední období dějin města začíná 26. 11. 1944 osvobozením města. Hospodářská činnost ožívá zejména v období řízené industrializace výstavbou mnohých podniků – Kapron (Chemlon) r. 1856 – 59 (až 6 tisíc pracovníků), stavebnictví – Chemkostav (1952), Okresní stavební podnik (1960), Agrostav a Lesostav. S rozvojem vzpomínaných podniků dochází také k rozvoji potravinářství (mlékárny, masný průmysl, Drůbežářské závody, Pekárny a cukrárny). Průmyslovou strukturu dotvářejí oděvní závody Zekon, Chirana, Okresní průmyslový podnik a ČSAD.

Ve městě se rozvíjí také střední školství všeobecné a hlavně odborné (gymnázium, SEŠ, SPŠ chemická, Zdravotní škola a tři střední učiliště).

Rozvoj zaznamenalo i zdravotnictví. Mimo rozšíření nemocnice přibyla Léčebna plicních a respiračních chorob, nová poliklinika a Léčebna dlouhodobě nemocných.

Po roce 1993 je už viditelný také rozvoj podnikatelské sféry a bankovního sektoru.

Památky


Renesanční palác
Státní kulturní památka, patří mezi nejvýznamnější kulturně-historické památky nejen ve městě, ale i v okrese. Dala ho vybudovat bohatá feudální rodina Drugethovců v letech 1619 až 1641 na místě vypálené zeměpanské kúrie.

Dnes je palác čtyřkřídlovou poschoďovou stavbou s ústředním dvorcem a půlkruhovými arkádami v přízemí i poschodí nádvoří. Z venkovní strany ho zabezpečovaly mohutné čtyřhranné nárožní věže. Původně byl ukončený atikou.

Palác byl vícekrát přestavován. Na jižní straně byl přibudován velký rizalit se zvlněnou barokní křivkou. V 18. a 19. století zasáhly větší změny interiér.

V současnosti je větší část paláce upravena pro expozice vlastivědného muzea.

Římskokatolický farní kostel Všech svatých
První písemnou zmínku o náboženském životě v Humenném máme z roku 1332. V tomto roce stál už v Humenném zděný farní kostel, který byl zasvěcen sv. Petrovi (roku 1778 vyhořel). Někdy ve 14. století si na okraji města postavili klášter a kostel také františkáni a zasvětili ho Panně Marii.

Lze konstatovat, že mariánská úcta byla v Humenném už od nepaměti. Přispělo k tomu také horlivé působení jezuitské řehole a nepochybně jezuity založená Mariánská kongregace.

Františkáni, kteří byli nuceni odejít před blížící se reformací, zachránili ještě před odchodem oltářní obraz Panny Marie. Obraz se dostal do kláštera ve Staré Vsi v Polsku, který spravovali otcové paulíni.
Když se františkáni v roce 1656 opět vrátili do svého kláštera, kostel sice nezasvětili Panně Marii, ale vybudovali za pomoci zeměpánů v ohradě kostela kapli, kterou zasvětili Panně Marii Loretánské (Královně andělů). Stala se známým poutním místem. Vzpomínaný obraz Panny Marie ve Staré Vsi se už nedostal nazpět do Humenného. Obyvatelé Humenného dali vyhotovit boční oltář, na kterém umístili obraz Panny Marie Škapulířské.

Kultura

Vihorlatské muzeum
Vihorlatské muzeum klade své počátky do roku 1960. V roce 1964 už jako Okresní vlastivědné muzeum začalo svou sbírkovou činnost v regionu horního Zemplínu (okr. Humenné, Snina, Medzilaborce) a v současnosti spravuje sbírkové fondy archeologie, historie, dějin umění, národopisu, numismatiky, romské kultury, botaniky, zoologie, geologie, mineralogie a paleontologie (ve fondech muzea je více než 100 tisíc sbírkových předmětů).

Muzeum spravuje renesanční palác v Humenném, ve kterém se nacházejí jeho 3 expozice, 1 galerie a 1 stálá výstava. V klasicistním paláci v Kamenici nad Cirochou má muzeum svůj centrální depozitář.

Růst sbírek a výsledky výzkumné činnosti byly základem vzniku jednotlivých expozic:
- umělecko-historická expozice (vznikla v roce 1971, dnešní podobu dosáhla v roce 1987)
- expozice lidové architektury a bydlení se 17 objekty (vznikla v roce 1984)
- přírodovědná expozice (zpřístupněná v roce 1990)
- nejmladším přírůstkem je stálá výstava „Z dějin Romů na Slovensku“.
V současnosti dokumentuje dění v romské komunitě na území východoslovenského regionu.

Expozice lidové architektury a bydlení – Skanzen
Expozice lidové architektury a bydlení byla vybudovaná v letech 1974 a 1982 a veřejnosti zpřístupněná v roce 1984. Na poměrně malé ploše se v průběhu deseti let podařilo soustředit nejtypičtější stavby v regionu severovýchodního Slovenska a čtrnáct objektů lidové architektury a jednu sakrální stavbu. Objekty nacházející se ve skanzenu nesou v sobě charakteristiku stavitelství východokarpatské oblasti, kde hlavním stavebním materiálem bylo dřevo, hlína, kámen a sláma. Nejskromnější obydlí představuje jednoprostorový, později dům o třech místnostech.

Jeho jednotlivé místnosti jsou řazeny v podélné ose, v pořadí – obývací prostor, předsíň a komora. Maštal, šopa, chlévy a ostatní hospodářské stavby byly obyčejně spojeny s lidskými obydlími. Interiér domů s hliněnou podlahou a malými okny byl velmi skromný, ale účelný. Instalované hospodářské domy (ze Zemplínských Hamrů, Výravy, Olšinkova, Nechvalovy Polianky, Kalné Roztoky, Klenové) jsou zařízené dobovým nábytkem, s ukázkami nářadí jednotlivých lidových řemesel a hrnčířství, kolářství a tkalcovství. Například, kovářská dílna z Nechvalovy Polianky je dodnes schopna provozu. Jednotlivé domy doplňují sýpky a studně. Obdobně také vodní mlýn z Vyšní Jablonky je příkladem úzkého spojení obydlí se živností.

Nerozlučně spojená s obytnou architekturou je také sakrální architektura. V expozici je zastoupena dřevěným kostelíkem svatého archanděla Michala z roku 1764. Kostelík pochází z Nové Sedlice, původně byl postaven bez jediného hřebíku. V jeho interiéru se nachází barokní etážový ikonostas z poloviny 18. století. Kostelík má tří prostorovou dispozici: polygonální presbytář, čtvercovou loď a takzvaný babinec, a právem patří mezi národní kulturní památky Slovenska.

Současnost

Program Komunitní nadace města Humenné – Zkrášlujeme svoje město.

Do programu „Zkrášlujeme svoje město“ se mohou zapojit všichni obyvatelé města bez ohledu na věk, společenské postavení či pracovní zařazení. Program je zaměřený na estetizaci, ozelenění nejbližšího okolí obytných domů a současně na rekonstrukci a údržbu přilehlých dětských hřišť a sídlištních sportovišť. Cílem programu je nejen zkrášlit životní prostředí, ale především vtáhnout do tohoto procesu lidi, kteří v bezprostředním okolí žijí a realizovat proces uvědomování si být zodpovědní za věci sloužící společným aktivitám.

Podoby nového náměstí
Několikaletá snaha vedení města Humenné vybudovat moderní centrální náměstí, se zónami odpočinku a společenských aktivit, se stala realitou. Několikaleté úsilí se naplnilo a náměstí slouží svému účelu.

Centrální dominantou pěší zóny je zvuková a světelná vodní fontána, situovaná do středu náměstí. V její blízkosti se nachází zvýšené pódium k veřejným vystoupením se zabudovaným veřejným zařízením.

V severní části náměstí plní dominantní úlohu vodní plocha s nočním osvětlením, symbolicky pojmenovaná „Potok času“, u které je umístěná busta M. R. Štefánika.

Plocha náměstí je vydlážděná kombinovanými dlažbami z přírodního kamene a zámkové dlažby. Podél západní části náměstí vede čtyři metry široká pěší komunikace, vydlážděná kamennou dlažbou, se souběžně zabudovaným odvodňovacím systémem povrchových vod. Odvodňovací systém lemuje také trasu cyklistického chodníku na východní straně náměstí. V jeho úrovni je zabudováno noční osvětlení.

Zhruba dvě desítky efektních, čtyři metry vysokých, stožárových svítidel podél obou stran náměstí doplňují zahradní svítidla, osazené v zelených plochách a reflektory, osvětlující průčelí historických budov.

Původní vysokou zeleň doplňují plochy nízké zeleně se sadovými úpravami, u nichž je umístěno 54 odpočinkových laviček. Celkový ráz náměstí dokreslují také prvky drobné architektury, tvořené automobilovými zábranami, odpadkovými koši, stojany na bicykly a harmonizujícími telefonními kabinkami, v horní i dolní části náměstí.

Ke zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů i majetkových hodnost na zrekonstruované pěší zóně přispívá také monitorovací systém průmyslové televize s využitím inteligentních monitorovacích kamer. K celkovému modernímu rázu náměstí přispívá také zmodernizovaná přilehlá ulice 26. listopadu a v budoucnosti se připravují také další modernizace ostatních přímo napojených ulic na pěší zónu.

Vztah města k širšímu regionu a Slovensku
Město Humenné je přirozeným centrem regionu Horní Zemplín, jehož poloha je z hlediska Slovenské republiky periferní. (SV pohraniční oblast s Polskem a Ukrajinou) a v některých aspektech i marginální. Vzhledem na počet obyvatel města (více než 35 tis.) jsou nejblíže porovnatelná města, s výjimkou města Michalovce, vzdálené více než 70 km každým směrem.

Význam města Humenné pro okolí je proto značný, což jen znásobuje přítomnost všech důležitých institucí správy státu, instituce v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a cestovního ruchu. Ve městě je rozvinutý průmysl, stavebnictví, energetika, vodní hospodářství, telekomunikace, doprava a další ekonomický a lidský potenciál.

Na území města se střetávají dvě přirozené rozvojové osy Zemplínského regionu, které při aktivizaci cestovního ruchu a mezinárodního obchodu nabývají nadřazený charakter:

- západo-východní rozvojová osa: Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné – Ubľa – Ukrajina

- severo-jižní rozvojová osa: Polská republika – Medzilaborce – Humenné – Michalovce – Trebišov – Slovenské Nové Město – Maďarská republika.

Tyto základní rozvojové osy s ohledem na očekávaný nárůst mezinárodního obchodu a cestovního ruchu budou v nových ekonomických podmínkách plnit funkci dopravně-obslužnou a lze očekávat výrazný vzestup investic v obchodně-obslužné sféře, dopravě a inženýrsko-technologickém vybavení.
Město Humenné společně s Vranovem a Michalovcemi vytváří sídelní těžiště regionu Zemplín. Sídelní a ekonomické, komunikační i společenské vztahy město předurčují také za těžiště gravitace obyvatelstva, ekonomických vazeb i zaměstnanosti, s obvodními centry Sninou a Medzilaborcemi.

Město a okolí

Turistika
Humenné se nachází v severovýchodní části východního Slovenska, v jihozápadní části okresu Humenné, v údolí řeky Laborec.

Humenné se nachází v krásné dolině obklopené z každé strany nádhernými lesy. Kraj okolo Humenného nabízí množství možností pro turistiku letní i zimní, cykloturistiku a také kratší, ale také delší procházky po okolí. Velká část katastrálního území se nachází na geomorfologickém celku Ondavská vrchovina.

Humenné dává velké možnosti turistům pro výlety do blízkého, ale také vzdálenějšího okolí. Mezi nejoblíbenější místa pro turistiku patří oblast RO Hubková a blízký vrch v NPR Humenský Sokol.

Další oblasti vhodné k turistice, které se nacházejí blízko Humenného:
- Sninský kámen
- Mořské oko
- Hrady: Jasenov, Brekov, Čičva, Vinné
- Rybníky v Brestově a Volové

Cykloturistika
Okolí Humenného dává bohaté možnosti využívat bicykl pro turistiku, a to pro méně náročné, ale také pro náročné až velmi náročné tratě. V současnosti nejvíce využívané tratě pro cykloturistiku z Humenného nabízejí utěšené pohledy nejen na Humenném, ale také blízké a vzdálenější okolí. Cykloturistům dávají také možnost ověřit si svoje síly a schopnosti.

Tipy na výlety

Slovenská Volová
Rekreační středisko s rybníky, oblíbená oblast rybářů a chatařů. Oblast se nachází 7 km severozápadně od města Humenného.

Hrad Jasenov (zřícenina hradu)
Zřícenina hradu na zalesněném hřbetu Humenských vrchů na jih od Humenného. Hrad postavili ve 13. století po vpádu Tatarů. Pravděpodobně ho postavili Rajčkajovci. Drugethovci se stali jeho majiteli po bitvě u Rozhanovců (1312) a patřil jim až do 17. století. V roce 1644 obsadili hrad vojska Juraje Rakocziho, při obléhání ho těžce poškodili a už neopravovali. V 18. století ho vlastnili Csákyovci, v 19. století Andrássyovci. Snahu o záchranu hradu projevili začátkem 20. století tehdejší památkové úřady. Některé zdi zakonzervovali a malou část objektu zastřešili.

V současnosti jsou samotné hradní zříceniny bohatě přerostlé lesní vegetací. Samotný hrad je bezpečný. Při zkoumání terénu je však třeba dávat pozor, u odlehlejších částí hradu se kopec najednou prudce svažuje, může dojít při nepozornosti k úrazu.

Přístup: Východiskovým bodem pro výstup k ruinám hradu je blízká obec Jasenov. Na konci obce, těsně pod úpatím vrchu, na kterém je hrad postaven, je turistická tabule, popisující historii hradu. Od tabule vede k hradu chodník. V celé obci se držte modré značky, vede až na hrad. Výstup je náročnější a trvá přibližně 1 hodinu.

K hradu je možné přijít také ze Strážského-Křivoštian po hřebeni Křivoštianky (549 m) asi za 2 hodiny.

Hrad Brekov (zřícenina hradu)
Ani zub času neubral na působivosti a turistické atraktivitě ruinám středověkého hradu Brekov. Je ho možné lehce sledovat při cestě mezi Strážským a Humenným. Byl vybudován ve středověku jako strážní hrad společně s jinými blízkými zemplínskými hrady Jasenov, Vinné a Čičava na hradním kopci.

Hubková
Příměstský rekreační areál na severním okraji města, přístupný z Parku míru u renesančního paláce v Humenném značkovaným turistickým chodníkem.

Vhodný je pro nenáročné pěší a cyklistické vycházky, pro terénní běžce, běžkaře, nadmořská výška rekreační oblasti je 378 m n. m.

Rekreační oblast Laborec
Tato rekreační oblast se nachází na řece Laborec a ohraničuje ji starý most (respektive Hráz) a Sninský železniční most. Uvedená oblast nabízí možnosti odpočinku u řeky Laborec.

V této části se nachází půjčovna vodní bicyklů a člunů. Pro ty, kteří v přírodě chtějí pobývat déle a nepotřebují pohodlí hotelů a ubytoven, je zde k dispozici také půjčovna stanů a příslušenství. Chodník na nábřeží je místem také pro in-line bruslaře. Pro ty, kteří milují delší procházky je možné tuto oblast prodloužit až po Lackovský most.

Uvedená oblast je vhodná také pro rybaření. Každoročně se zde konají závody na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.humenne.sk, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

MEXIKO - velký okruh 2023

Zájezd do Mexika - velký okruhPoznávací zájezd zahrnuje prohlídku toho nejlepšího, co může Mexiko nabídnout, i all-inclusive pobyt u moře. V ceně všechny vstupy na výlety včetně projížděk lodí v Mexico-City a kaňonu Sumidero. Zájezd pořádá CK SIMON TOURIST.

Zájezd do LIBANONU 2023

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s CK TILIA za starověkými Féničany, po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. Poznejte historii Libanonu a jeho kulturní rozmanitost. Termín: září 2023

ZÁJEZDY ON-LINE 2023

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2023 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko