Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Levice

Území města Levice je územní celek, který tvoří katastrální území města a městských částí Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.

Nadmořská výška: 163 m n. m.

Rozloha: 6 099 ha

Počet obyvatel (k 1. 1. 2007): 36 202

Historie - krátká retrospektiva do minulosti

První písemná zpráva o Levicích pochází z roku 1156. Podle ní v uvedeném roce v osadě Bratka ostrihomský arcibiskup Martirius posvětil kostel, postavený županem Euzidinem. Vzpomenutá Bratka, je přímým předchůdcem Levic, ležela na jihozápadním okraji města a zanikla v letech 1429 až 1456.

O dalších osudech Levic se dozvídáme až z listiny pocházející z roku 1318. Je to první písemná zpráva o existenci Levického hradu, který byl postaven na nízkém skalním ostrohu nad močály Hronu. Po staletí byl vysunutou baštou na cestě ke středoslovenským hornickým městům.

Písemné prameny jako prvního majitele hradu uvádějí Matúše Čáka. Po jeho smrti přešel do majetku krále Karla Roberta. Pod sílící hrad se začaly postupně stahovat obyvatelé Starých Levic a okolních obcí. Ve 14. století tak vznikla nová obce, podhradí – Nové, resp. Velké Levice. Staré Levice jako menší osada existovaly nezávisle od Nových Levic až do roku 1614.

Rozrůstající se Nové Levice patřily k Levickému hradu a už v roce 1388 měly právo trhů a vybírání mýta. Král Zikmund Lucemburský v roce 1395 daroval hrad Ladislavovi ze Šároviec. Časté a ničivé nájezdy Turků přinášely utrpení obyvatelům městečka a celého okolí. Mnozí byli odvlečeni do zajetí a Levice byly několikrát vypáleny. V roce 1558 se majitelem Levic a pánem hradu stal Štefan Dobó, který rozšířil areál gotického hradu a dal postavit renesančně-barokní opevněný klášter před baštami hradu.

Navzdory tomu se Levice v první polovině 17. století vzmáhaly, byly administrativním a ekonomickým centrem rozsáhlého hradního panství, tržním místem, ve kterém se do značné míry soustřeďovala řemeslná výroba. Od roku 1615 se zde ke dvěma týdenním trhům konaly také velké výroční jarmarky. V 60. letech 17. století opět vzplanul boj s Turky. Ve velké bitvě u Levic v roce 1664 byli Turci poraženi. V této bitvě padl také legendární hrdina Štefan Koháry.

Levický hrad, který je nerozlučně spojený s osudy tohoto města byl císařským nařízením v roce 1699 zrušen jako pevnost. Navzdory tomu ještě také za Rákocziho povstání byl příčinou pustošení kurucko-labanských bojů a až v roce 1709 byl ustupujícími hordami záměrně zbourán natolik, že úplně ztratil význam vojenské pevnosti.

Kulturní památky

Levický hrad
Levický hrad je nejvýznamnější památkou města Levice. Byl postaven v 2. polovině 13. století na strmém skalním výběžku, sahajícím do rozsáhlého močáliska, napájeného vodami z Hronu a Podlužianského potoka.

V horní části hradu se zachovaly zříceniny gotického paláce, nejstarší části opevnění. Při jeho zdech z východní strany se zachovala spodní část kruhové bašty, na kterou byl v 19. století nadstavěn letohrádek (v současnosti je z něho čajovna). Zachovaly se obvodové zdi pevnosti, kamenné nárožní rámování, gotický portál nejstaršího paláce, fragmenty omítek a opevnění.

V 16. století byl hrad rozšířen a zpevněn zemním valem a kolovou hradbou na jeho hřebeni, což později postupně nahrazovali kamenným opevněním s nárožními dělostřeleckými baštami. Další pevnostní objekty z období tureckých válek uzavírají dolní nádvoří. Největší z nich je renesanční obdélníkový klášter s poschoďovou věží nad vchodem do města z roku 1571. Zvenčí byl přístupný jen padacím mostem.

V 17. století byl nadstavěn a barokně upraven. Místnosti kláštera jsou zaklenuté křížovými a lunetovými klenbami. Na severozápadním okraji nádvoří se nachází mohutná polygonální dělová bašta, v které byla v dávných dobách hradní kaple, v letech 1663 až 1664 muslimská mešita. Na hradní pevnost navazovaly městské hradby, které poskytovaly ochranu tehdejším Levicím. Městské hradby měly čtyři brány: Císařskou, Bátovskou, Mlýnskou a Malou bránu.

V období stavovských povstání, zejména však v roce 1696 byl hrad těžce poškozen. Dnes se v hradním nádvoří nachází Tekovské muzeum.

Tekovské muzeum

Tekovské muzeum sídlí v areálu levického hradu v Dobóovském klášteře. Ve sbírkových fondech Tekovského muzea, zejména v oblasti přírody, historie, archeologie, numismatiky, lidové kultury a výtvarného umění se nachází více než 80 tisíc kusů předmětů. Atraktivní expozice dějin místního lékárnictví, hradu města Levice a Galerie Josefa Nécseyho.

K Tekovskému muzeu od začátku 70. let 20. století patří také vysunuté expozice Skalní obydlí Brhlovce, Vodní mlýn Bohunice a Pamětní místnost Franze Schuberta v Želiezovcích.

Více informací najdete na www.muzeum.sk/muzeum/default.php?co=tml.

Vysunuté expozice

Kamenná obydlí v Brhlovcích
V tomto okrese máme raritu v Evropě – kamenná obydlí v Brhlovcích. Skalní obydlí v Brhlovcích (Brhlovce – část „Šurda“, usedlost č. 142). Obec Brhlovce je vzdálená přiližně 15 km na východ od města Levice.

K nejvýznamnějším pozůstatkům lidové architektury v levickém okrese patří bezpochyby skalní obydlí v Brhlovcích. Tato vysunutá expozice Tekovského muzea dokumentuje zdejší formu lidového obydlí, stavitelství a bytovou kulturu obyvatel obce Brhlovce.

Více informací najdete na www.brhlovce.sk.

Vodní mlýn v Bohunicích
Mlýnská usedlost leží u potoka Sikenice, asi 2 km od severního konce obce Bohunice.

Otevírací hodiny: od května do září v pondělí, čtvrtek, sobotu a neděli od 9 do 16 hodin. Pro hromadné návštěvy se dá dohodnout také jiný termín. Expozice je částečně přístupná pro zdravotně postižené lidi.

Kontakt: tel. – 036/631 21 12, fax – 036/631 28 66, e-mail: tmlevice@nextra.sk

Pamětní místnost Franze Schuberta v Želiezovcích
Pamětní místnost Franze Schuberta byla veřejnosti zpřístupněná koncem 70. let 20. století. Nachází se v tzv. Sovím zámečku v Želiezovcích, kde světoznámý hudební skladatel Franz Schubert působil v rodině Esterházyovců jako učitel hudby. Expozice pomocí dokumentů a dobového nábytku a inventáře zaznamenává působení tohoto hudebního skladatele v Želiezovcích.

Sakrální stavby


Římskokatolický kostel sv. Josefa
Hlavní oltář je z roku 1883 a má závěsný obraz sv. Josefa. Boční oltáře Božského Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Marie jsou z 19. století s novějšími sochami světců. Klášter je čtyř křídlová budova s průběžnou chodbou a rajským dvorem, přistavěná ke kostelu. V současnosti ji využívá farní úřad.

Klasicistický farský kostel sv. Michala archanděla
Byl postaven v letech 1773 až 1780 rodinou Esterházyovců. Roku 1808 kostel vyhořel a při jeho obnově roku 1831 byla u něho postavena také dřevěná zvonice. Klasicistický oltář je z roku 1793, má iluzorní sloupovou architekturu, symetricky rozmístěné sochy a ve středu obraz sv. Michala archanděla namalovaného podle předlohy Quida Reniho. Klasicistické jsou také boční oltáře Piety a sv. Jana Nepomuckého, pocházející z konce 18. století.

Kalvínský kostel
Byl postaven kolem roku 1660, ale pro zchátralosti byl v roce 1735 zbourán. Na jeho místě byl postaven nový kostel, který byl ale na příkaz místodržitele zbourán. V letech 1785 až 1788 byl na jejich místě postaven klasicistický toleranční kostel bez věže. Roku 1808 budova vyhořela, ale v následujícím roce byla opravena. V roce 1824 ke kostelu přistavěli věž. Je to síňová stavba s polygonálním uzávěrem. Před kalvínským kostelem stojí barokně-klasicistický sloup, postavený roku 1786. Na sloupě je plastika Neposkvrněné Panny Marie.

Klasicistický evangelický kostel
Začali ho stavět v roce 1789 zdejší pravoslavní Srbové. Ale protože jich bylo početně málo a postupně se asimilovali s domácím etnikem, předali nedostavěný kostel evangelíkům. Kostel posvětili v roce 1843 a zvětšili o obdélníkovou síň a věž. V interiéru jsou ze čtyř stran dřevěné chóry na konzolách. Oltářní obraz Ježíše je dílem malíře J. Augusta.

Kostel Ducha Svatého
Nově vybudovaný katolický kostel na sídlišti Rybníky.

Barokní klášter Esterházyovců
Byl postaven v roce 1734 a začátkem 19. století byl přestavěn v klasicistickém duchu. Během poslední války byl značně poškozen. Je to poschoďová budova obdélníkového půdorysu.

Synagoga
Synagoga je romanticko-klasicistická budova postavená v roce 1857. Je to typ síňové židovské modlitebny s galerií pro ženy. Na vstupním průčelí je trojúhelníkový štít s bohatou plastickou výzdobou a nadstavbou v podobě knihy smluv.

Současnost

Projekt Zdravé město
Zdravé město je město, které se zavázalo zlepšit podmínky pro udržení a zlepšení zdraví svých obyvatel ve všech oblastech života. K této myšlence se připojilo i město Levice, které je od roku 2000 členem Asociace zdravých měst Slovenska. V rámci projektu Zdravé město už bylo podniknuto množství aktivit zaměřených na různé oblasti života.

Pozornost projektu je soustředěna zejména na oblast péče o životní styl obyvatel města, protože právě tato oblast v současnosti nabízí nejširší možnosti působnosti s nejefektivnějšími výsledky. Na podporu tohoto projektu a masivní rozšíření jeho aktivit se tým pracovníků města Levice bude snažit získat prostředky z Operačního programu zdravotnictví.

Projekt cyklistické trasy Levice – Hron
Cílem města Levice je vybudovat cyklistický chodník do Kálné nad Hronem. Prostředky na jeho realizaci je možné získat z regionálního operačního programu – prioritní osa – Posílení kulturního potenciálu regionů a infrastruktura cestovního ruchu.

Turistické tipy a zajímavosti
Milovníci přírody mohou navštívit chráněnou studijní plochu Levické rybníky nebo státní přírodní rezervaci – Horšianskou dolinu s bohatou faunou a flórou.

Levické rybníky
Nacházejí se u potoka Perec a byly vyhlášené za chráněný areál v roce 1974. Areál má rozlohu 91,83 ha a přímo navazují na intravilán města Levice. Tato významná lokalita byla vybudována v 50. letech, jako soustava umělých rybníků. Geologický podklad tvoří naplaveniny řeky Hron (štěrky a písek). Břehy rybníků jsou lemovány porosty olše, topolů a vrb. Z významnějších druhů fauny tu byli v posledním období zaznamenány např. volavka stříbřitá, dudek chocholatý, datel černý, káně a mnozí další.

Národní přírodní rezervace Horšianská dolina
Je v levickém okrese největším chráněným územím o rozloze 326 ha, které se nachází v katastrálních územích obcí Horša, Krškany, Kmeťovce (Drženice) a Žemberovce. Za rezervaci byla vyhlášena v roce 1976. Celou dolinu, která je široká přibližně 300 m, ohraničují strmé svahy a přetéká jí potok Sikenica s hustým břehovým porostem. Dolina má charakter kaňonu s výškovým rozdílem mezi říční nivou a okolním povrchem Ipelské pahorkatiny asi 60 m. Skalní stěny jsou vysoké 20 až 30 m, vytvářejí skalní věže a žebra.

Státní přírodní rezervace Jabloňovský Roháč
Byla vyhlášena v roce 1988. Její rozloha je 64, 64 ha. Leží v katastrálních územích obcí Jabloňovce a Dekýš.

Státní přírodní rezervace Patianská cerina
Byla vyhlášena v roce 1983. Její rozloha je 26,50 ha. Leží v katastrálním území obce Velký Ďur.

Státní přírodní rezervace Vozokanský luh
Byla vyhlášená v roce 1953. Její rozloha je 6,63 ha. Leží v katastrálním území obce Hronovce.

Chráněný přírodní útvar Park Franze Schuberta v Želiezovciach
Má významnou historickou, architektonickou a vědeckou hodnotu. Jeho rozloha je 8 ha. Patří mezi nejvýznamnější historické parky na Slovensku.

Chráněný přírodní útvar Travertinová kopa
Nachází se v obci Santovka a byla vyhlášena za chráněný přírodní útvar už v roce 1958.

Vápnik (Šiklóš)
Významným přírodním územím je Vápnik (Šiklóš) – největší travertinová vrstva v Podunajské nížině.

Levický jarmark
Dlouholetá tradice Levického jarmarku potvrzuje rčení, že stojí za to zažít ho.

Margita-Ilona (rekreační zařízení)
V blízkém okolí města se nachází rekreační oblast Margita-Ilona s termálními bazény, chatovou osadou a autokempinkem.

Telefonický kontakt: 036/ 631 29 54, 036/ 631 42 86. Více na www.margita-ilona.sk.

Relaxační centrum Santovka Welness
V obci Santovka pramení přírodní minerální voda, která má vysoce léčivé účinky. Pomáhá při léčení revma, astmatu, bolestí kloubů, zánětlivých onemocnění, srdečně-cévních chorob, obezitě a alergiích. V areálu se nacházejí tři zrenovované bazény, 6 vanových lázní, perličkové koupele a solné lampy v každém vanovém boxu. Restaurace, která se nachází přímo v areálu, je typická slovenskými specialitami z celého území Slovenska. V létě je otevřena také letní terasa, která slouží k příjemnému posezení a odpočinku.

Telefonický kontakt: 036/ 639 91 48, 0908 812 022

Sportovní komplex
V Levicích je velký Sportovní komplex, který pozůstává z nové moderní sportovní haly, domu sportu, krytého bazénu, zimního a fotbalového stadionu. Více na www.sszlevice.sk.

Během roku se ve městě koná množství kulturních setkání (vyhodnocení soutěže „Levia Ruža“) – více na www.mskslevice.sk.

Odpočinout si můžete v příjemném prostředí nově vybudovaného městského parku u jezírka s fontánkou a děti si mohou pohrát na netypickém dětském zařízení Čarovná rybka.

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.levice.sk , na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko