Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Žarnovica

Město Žarnovica leží v kotlině třech pohoří – Štiavnické vrchy, Kremnické pohoří a Vtáčnik. Nachází se ve středu Banskobystrického kraje na spojnici cest mezi Bratislavou a Banskou Bystrickou. Přes katastr tohoto města protéká řeka Hron, do které se z jedné strany vlévá Klakovský potok a z druhé strany zase Hodrušský potok.

Žarnovica se rozprostírá na 4 293,4 hektarů. Ke konci minulého roku zde žilo 6 383 obyvatel. Město Žarnovica udržuje úzké kontakty s městy Tisovec a Trstená.

Vzhledem k množství lesů v okolí je město známé dřevařským průmyslem s bohatou tradicí v tomto odvětví průmyslu. Město leží v blízkosti právě budované rychlostní komunikace a přes její území prochází významná železniční trasa.

Ve světě je město známé prostřednictvím organizování motocyklových závodů na ploché dráze.

Historicky k Žarnovici patří také okrajové části:
- Žarnovická Huť
- Revištské Podzámčí
- Lukavica

Žarnovická Huť

V roce 1739 banskoštiavnická královská komora na hranici žarnovického a horno-hámerského území otevřela 12 hutnických pecí na zpracování rud stříbra a olova. Hutě pracovaly do roku 1873, kdy byly pro neprosperitu zavřeny. Obec se připojila k Žarnovici jakojejí část. Momentálně zde žije 232 obyvatel, z toho 183 dospělých a 49 dětí. Průměrný věk v této části dosahuje 38 let.

Revištské Podzámčí

Když zohledňujeme skutečnosti, že kdysi člověk postupoval z jihu na sever, po pravém břehu Hronu, přišel pěšky, nebo na koni pod strmou skálu brala, kde se Hron dnešní obce pod hradem přímo dotýká. To byla právě přechodně nepřekonatelná přírodní překážka. Zde se potom člověk usídli u vtoku potoka do Hronu. Místo svou polohou mělo takto důležitý význam na cestě Pohroním.

Osídlení v této kamenné kotlině se strmými úbočími bylo ale zřídkavé, protože u domů nebyla nadbytečná půda ani zahrádky. Lidé se živili lovem, chovem dobytka, služebnictvím a obráběli půdu podél Hronu. Mimo úzké doliny nebyla panstvím výstavba povolená, proto přichází k dalšímu osídlování podél druhého potoka a vzniká druhá část obce – Dolní Podzámčí. Půda byla získaná klučením lesa. Takto byla v 15. a 16. století cel lesní „terasa“ nad rybníkem kultivovaná na pasienky a ornou půdu.

I navzdory vzrůstu obce se hospodářsko-politickým střediskem stala pro svou příznivou polohu Žarnovica jako městečko a místo mýta, řemesel, cechů, mlýnů, pekáren, pivovaru, trhů, jarmarků, kostela, škola a později také notářství. Od roku 1896 má obec železniční stanici v Bzenici (předtím v Hronské Doubravě) a poštu v Žarnovici (předtím v Banské Štiavnici). Věřící si v roce 1895 vybudovali kapli P. Marii Lurdské a vytvořili peněžní fond. Koupili také zástavu.

Socialistické proměny postihly obec nejcitlivěji v odlivu mladých lidí zejména do Žarnovice. Jde obzvlášť o část lazů. Dnes jsou mnohé domy prázdné, jiné slouží jako chalupy, další se rozpadávají. Momentální počet obyvatel v Revištském Podzámčí je 110, z toho dospělých je 90 a 20 dětí. Průměrný věk obyvatel je 38 let.

Lukavica

Osada vznikla postupně pravděpodobně jako osada hodrušských horníků. Samostatnou nikdy nebyla a také církevně patřila k Žarnovici. V druhé polovině 19. století zde byl postavený lanový most, který v roce 1907 Hron odnesl.

Školní budova v Lukavici je z roku 1912 a kostelík z roku 1950. Na území této části města je také teplý pramen. V této části momentálně žije 167 obyvatel, z toho 141 dospělých a 26 dětí. Průměrný věk je 44 let.

Historie

Z archeologického hlediska se oblast Žarnovice a jejího okolí zdá být málo prozkoumaná. Ani hluboké sondy při budování sídliště ve městě nepřinesly žádné údaje, které by vnesly novější poznatky do jeho dávné minulosti.

Písemná zmínka o Žarnovici je z roku 1332, když se v seznamu papežských desátků vzpomíná Žarnovický farář Fridrich z kostela svatého Mikuláše, který z ročního důchodku jedné hřivny platil papežský desátek 6 grošů. Tento rok považujeme za rok založení Žarnovice i jejího kostela.
Prvním významným aktem, který určil význam Žarnovice bylo přenesení mýta z Voznice do Žarnovice. Tento akt vykonal levický kastelán v roce 1343.

V tomto období patřila Žarnovica pod správu Revištského panství. Až 11. července 1479 se rozhodli královští manželé darovat hrad Reviště královskému pokladníkovi Urbanovi z Velké Lúče s přídavkem Dóci.

Urban Dóci dal asi v letech 1480 až 1485 postavit v Žarnovici třípodlažní pozdně gotický zámek bez věže, který byl během míru rezidencí Dóciovců. Na administrativní účely byl vhodnější než Revištský zámek a byl blízko k mýtu na Hronu, které bylo denním zdrojem příjmů. Roku 1647 umírá Ladislav Dóci a o rok později také Melichar. Jimi vymírá mužská větev rodiny Dóciovců.

Po vymření Dóciovců se o Revištské panství začala zajímat také Dvorní komora ve Vídni, a to zejména kvůli velkému lesnímu bohatství, které bylo potřebné pro hornický provoz. Od roku 1662 prošlo Revištské panství do správy banskoštiavnické komory. Během povstání Imricha Tökölyho sídlila na Revištském hradě posádka německých žoldnéřů. Špatně placení žoldnéři vydali v roce 1677 hrad bez boje Tökölyho vojákům, kteří ho vyplenili a vypálili. Hrad dala banskoštiavnická komora opravit a sloužil ještě do roku 1792, kdy vyhořel při úderu blesku.

V 18. století nastaly na Revištském panství, zejména v Žarnovici výrazné změny. Byly otevřené hutě, postavený pivovar, otevření Dědičná šachta Josefa II. ve Voznici a nakonec také zrušené nevolnictví. V tomto období změnila Žarnovica svůj charakter z převážně zemědělské výroby do výroby hutnické, hornické, ale také do rozvoje řemesel a jiných výrobních činností.

Významným mezníkem v životě Žarnovice byl rok 1876. K ještě existujícímu pivovaru a hutnické výrobě v Žarnovické Huti vyrostl na levém břehu Hronu ve směru cesty na Dolní Hamry další průmyslový podnik – parní pila. Jejím prvním majitelem byl lesní úřad. Dne 9. září 1890 odsouhlasila městská rada příspěvek 10 tisíc forintů na výstavbu železniční tratě Levice – Hronská Doubrava. První vlak přijel do Žarnovice 30. listopadu 1896.

Roku 1908 se v žarnovickém pivovaře naposledy vařilo pivo. Majitel slévárny ve Výhních Kachelmann požádal z konkurenčních důvodů ministerstvo, aby obecný pivovar v Žarnovici zrušilo, což se také stalo a výroba piva přešla ze Žarnovice do Výhní.

Krutou daň první světové války zaplatila také Žarnovica. 26 obyvatel Žarnovice v ní položilo svoje životy a 40 mužů se vrátilo těžce zdravotně postižených.

Pamětihodnosti města

Dóczyovský klášter
Urban Dóczy dal asi v letech 1480 až 1485 postavit v Žarnovici třipodlažní pozdně gotický zámek bez věže.

Kostel sv. Petra a Pavla

Hrad Revištské Podzámčí
Hrad byl střediskem velkého feudálního panství. O jeho postavení ve 13. století neexistují dokumenty. Jistotu máme až od roku 1331. Jméno má podle potoka Revištka, který pod ním teče. Za staletí měnil vlastníky i vzhled. Byl postaven v pozdně gotickém slohu, hradby však byly renesanční. Měl čtyři věže a byl pokryt šindely. Na druhém nádvoří byla studna. Hradní kaple sloužila panství pro rodinné a náboženské účely. Vícekrát byl vyrabován Turky a naposledy Tokolyho povstalci, během protihabsburských povstání německými císařskými žoldnéři vypálený. Nakonec v roce 1792 vyhořel po zásahu bleskem.

Současnost

Město Žarnovica realizuje projekt s názvem Strategické dokumenty města Žarnovica. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu regionálního rozvoje, státního rozpočtu SR a z vlastních zdrojů.

Hlavním cílem projektu je přispět k vyváženému regionálnímu rozvoji prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti města Žarnovica vypracováním aktualizaci Územního plánu Žarnovica (ÚPN) a Plánu hospodářského a sociálního rozvoje města Žarnovica (PHSR) v souladu s cíly Národního strategického referenčního rámce a v kvalitě odpovídající standardům Evropské unie.

Specifickými cíly projektu prostřednictvím vypracování hlavních strategických dokumentů města Žarnovica jsou:
- zlepšení stavu městského majetku a technické infrastruktury města
- zlepšení podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání
- vytvoření podmínek pro růst kvality služeb
- příprava přírodního a kulturního potenciálu pro další rozvoj
- využití přírodního a kulturního potenciálu pro další rozvoj regionu
- zlepšení ekonomických a sociálních podmínek města
- vytvoření podmínek a předpokladů pro efektivní čerpání prostředků z eurofondů v programovém období 2007 – 2013.

Aktualizace Územního plánu města Žarnovica
Problémy s organizací území (změna funkčního využití území v centrální městské zóně, rozšíření území intravilánu pro výstavbu bytů, využívání alternativních zdrojů energie v tepelném hospodářství města, výstavby průmyslového parku, atd.), vyvolaly potřebu aktualizace územního plánu města.
Zpracování aktualizace bylo zrealizováno v souladu s časovým harmonogramem realizace projektu, proběhlo v souladu s platnou legislativou a v současnosti platným Územním plánem Banskobystrického kraje. Aktualizace Územního plánu města Žarnovica připravila v současnosti nevyužívané území města pro další rozvoj.

Realizace tvorby PHSR
Realizovaný projekt pomůže na základě analýzy současného stavu definovat silné a slabé stránky města Žarnovica, určí strategické cíle města definované pro jednotlivé specifické oblasti, jakými jsou například lidské zdroje, sociální infrastruktura, rozvoj venkova, rozvoj cestovního ruchu, průmysl a služby, rozvoj infrastruktury, ochrana životního prostředí, informatika apod.

Na základě analyzovaných skutečnosti budou vytvořeny akční plány Plánu hospodářského a sociálního rozvoje města pro realizaci jednotlivých strategických cílů podle definovaných priorit, přičemž se v optimální míře využijí možnosti a specifika regionu. Vypracováním strategických dokumentů se nastartuje rozvoj a prosperita daného území, jeho konkurenceschopnost, atraktivita, zvýší se kvalita života obyvatel ve městě při zachování kulturního a přírodního dědictví a sladí se jasně definované krátkodobé záměry s dlouhodobými cíly rozvoje města.

Kultura

Folklórní slavnosti na Podzámčí
Jedním z nejvýznamnějších a rozsahem největších kulturních setkání organizovaných městem Žarnovica jsou slavnosti na Podzámčí – regionální přehlídka folklórních souborů. První ročník přehlídky folklórních souborů se uskutečnil v roce 2005. Pozitivní ohlasy široké veřejnosti motivovaly organizátory uspořádat setkání každý druhý rok a založit tak novou tradici přehlídky regionálních souborů v atraktivním prostředí ostrova v Revištském Podzámčí.

Záměrem projektu je přispět k rozvoji a propagaci jedinečnosti a originality lidové kultury a zprostředkování kulturního dědictví a tradic regionu.

Cílem projektu je:
- podpořit umělecký růst folklórních souborů regionu
- zprostředkovat jedinečnost a originalitu tradiční lidové kultury široké veřejnosti
- podpořit výměnu zkušeností, vzájemné poznávání se a rozvíjení přátelských styků v profesní obci příznivců folklóru
- propagovat region v celostátním a mezinárodním měřítku, prospět k rozvoji turistického ruchu
- přispět k naplnění Koncepce rozvoje kultury a kulturního dědictví v Banskobystrickém samosprávním kraji

V rámci slavností vystoupily soubory Prenčova – Prenčov, Hron – Žiar nad Hronem, Sekera – Žiar nad Hronem, Podhorčan – Podhoří, Rovňan – Žilina a zpěvácká skupina Pramen ze Žarnovice.

Součástí slavností byla výstava a ukázky tradičních lidových řemesel v prostorách konání slavností. Zúčastnili se jich řemeslníci ze Žarnovice a okolí. Vytvořil se tak vhodný prostor pro setkání lidových umělců, motivaci jejich tvorby a další rozvoj tvořivých schopností. Výstava a předvádění řemesel umožnili starším návštěvníkům setkání vrátit se do let svého mládí a mladším ukázali krásu dávné minulosti.

Realizace projektu sledovala rozšíření nabídky různých kulturních a uměleckých žánrů obyvatel města a okolí, získávání mladých talentovaných lidí pro lidové umění, přiblížení bohatství slovenské lidové kultury v regionu jak v hudební, taneční, tak i v řemeslné oblasti.

Přírodní krásy a okolí
Část katastrálního území Žarnovice sse nachází na území Chráněné krajinné oblasti Štiavnické vrchy (hranici tvoří levý břeh Hronu a tedy vše – co je v katastru města, za Hronem je už CHKO), kde dle zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů platí druhý stupeň územní ochrany.
V části města Revištské Podzámčí se nachází maloplošné chráněné území Chráněný areál Revištský rybník, který byl vyhlášen v roce 1992 z důvodu zabezpečení ochrany území s významným hnízdním biotopem ptactva především vodních a vlhkomilných druhů, také relativně řídké kolonie ondatry pižmové a reprodukčního biotopu obojživelníků. Na území Chráněného areálu platí čtvrtý stupeň územní ochrany.

Samotná řeka Hron představuje nadregionální biokoridor, který obsahuje biotopy ptactva, ryb a obojživelníků.

Rybník
Revištský rybník patří k nejstarším a největším na Slovensku. Jeho výměr je 22 hektarů. Původně to byla bezodtoková oblast, kterou v 16. století Dóciovci měnili na rybník. V 17. století ho panstvo osadilo duby. Dnešní podobu získal rybník úpravou v 30. letech 20. století a stal se samostatnou rybnou jednotkou. Měl také dva menší rybníky pro postupný chovný růst ryb. Hlavním chovatelským sortimentem jsou kapři všech tří druhů. Roční výlov představuje více než 10 tisíc kg ryb. Mimo ryb je hnízdištěm, trvalým i přechodným různého druhu ptactva i labutí. Je součástí chráněného území.

Turistika
Na území města nebo v jeho těsné blízkosti se nacházejí tyto turistické atrakce:
- Salaše
- Chov koní a jezdectví
- Zřícenina hradu Reviště
- Rýžování zlata v části Revištské Podzámčí
- 22 hektarový Revištský rybník
- Splavování Hronu – pod hradem je vodácká stanová základna
- Teplý pramen v části Lukavice
- Závody na ploché dráze
- Kalvárie
- Pamětihodnosti města

Čerpáno z oficiálních stránek města http://www.zarnovica.sk , na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

USA - New York, Washington, Niagara

To nejlepší ze východu USAPoznávací zájezd po nejkrásnějších pamětihodnostech východu USA včetně výletu na Niagárské vodopády a do kanadského Toronta. CK Simon Tourist.

Zájezd do LIBANONU 2023

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s CK TILIA za starověkými Féničany, po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. Poznejte historii Libanonu a jeho kulturní rozmanitost. Termín: září 2023

ZÁJEZDY ON-LINE 2023

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2023 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko